Bestuursrecht

Het bestuursrecht gaat over de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. En over de rechtsbescherming van burgers. De belangrijkste regels van het bestuursrecht staan in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Daarin staat ook wat burgers kunnen doen als zij het niet eens zijn met een besluit van een overheidsorganisatie.

Voor een aantal specifieke overheidstaken gelden bijzondere wetten met extra of afwijkende regels. Deze vallen onder het bijzonder bestuursrecht. Zoals onderwijs, ruimtelijke ordening en milieu, openbare orde en veiligheid, cultuur en economie.

DRW Juridische Diensten is gespecialiseerd in het algemeen bestuursrecht. Wij bieden juridisch advies en ondersteuning bij overheidsbeslissingen over bijvoorbeeld sociale zekerheid, arbeidsomstandigheden, arbeidszaken van ambtenaren, zorg en ondersteuning thuis.

Wij werken voor zowel overheid als particulieren, vooropgesteld dat er geen sprake is van een geschil met een bestuursorgaan dat al tot onze opdrachtgevers behoort.

Diensten voor particulieren

DRW Juridische Diensten adviseert u wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de overheid, wanneer de overheid te laat is met beslissen of wanneer u zich door een overheidsinstantie onheus behandeld voelt.

Onze diensten:

 • Adviseren
 • Bemiddelen
 • Bezwaar- of beroepschrift indienen
 • Begeleiden naar een hoorzitting
 • Dwangsomprocedure bij niet tijdig beslissen
 • Klacht indienen

Diensten voor bestuursorganen

DRW Juridische Diensten heeft veel ervaring met het behartigen van de belangen van bestuursorganen, zowel in als buiten rechte. Wij beoordelen bezwaar- en beroepszaken, zorgen voor een tijdige afhandeling van beslissingen en verweerschriften en bepleiten uw zaak ter zitting van een bezwarencommissie of de rechtbank.

Onze diensten:

 • Adviseren
 • Bemiddelen
 • Beoordelen van bezwaar- en beroepschriften
 • Opstellen van beslissingen
 • Opstellen van verweerschriften
 • Organiseren van een hoorzitting
 • Procesvertegenwoordiging bij de rechtbank
 • Beoordelen en afhandelen van dwangsomvorderingen
 • Afhandeling van klachten

Veel voorkomende zaken:

 • UWV procedures
 • SVB procedures
 • Boeteprocedure Inspectie SZW
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
 • Gemeentelijke Basisadministratie (GBA)
 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)
Neem contact op

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem vrijblijvend contact met ons op
Neem contact op