U moet er rekening mee houden dat het UWV ook aan andere voorwaarden toetst. Is er uitzicht op herstel van uw werknemer? Kan het werk in aangepaste vorm worden gedaan of heeft u herplaatsingsmogelijkheden binnen redelijke termijn? Dan mag het UWV geen ontslagvergunning afgeven.

U bent niet zomaar uw baan kwijt na twee jaar ziekte. Daarvoor gelden wettelijke regels. Voor een geldig ontslag moet uw werkgever een ontslagaanvraag indienen bij het UWV. Tenzij u instemt met een opzegging van uw dienstverband of akkoord gaat met een beëindigingsvoorstel van uw werkgever.

Een werknemer is niet verplicht om mee te werken aan het afnemen van een test op verzoek van de werkgever. Preventief  testen op het werk gebeurt op vrijwillige basis en alleen wanneer thuiswerken niet mogelijk is.

Een preventieve coronatest op het werk is onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Het mag alleen wanneer thuiswerken niet mogelijk is en alleen met uitdrukkelijke toestemming van de werknemer. De test moet door een bedrijfsarts of arbodienst worden uitgevoerd.

 Werkgevers mogen niet om een vaccinatiebewijs vragen of bij hun werknemers informeren of zij een coronaprik hebben gehad. Dit is in strijd met de privacyregels. Bovendien geldt in Nederland geen vaccinatieplicht.

De wet voorziet niet in een recht op thuiswerken. Het is wel zo dat de overheid in verband met de coronasituatie adviseert om zoveel mogelijk thuis te werken, maar dat betekent niet dat een werknemer recht heeft op thuiswerken. Een werkgever is dus niet verplicht om akkoord te gaan met een verzoek om thuis te mogen werken. Hij moet wel goede argumenten hebben om het verzoek af te wijzen.

Voor een werknemer bestaat de mogelijkheid om een VSO (vaststellingsovereenkomst) terug te draaien. Dat kan volgens de wet binnen twee weken door een schriftelijke verklaring te sturen aan de werkgever. Als dit niet in de overeenkomst staat, bedraagt de bedenktermijn drie weken.

Een VSO (vaststellingsovereenkomst) is een veelgebruikte overeenkomst om het dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen. Het sluiten van een beëindigingsovereenkomst kan grote gevolgen hebben voor een werknemer. Daarom zijn er wettelijke regels van toepassing en de overeenkomst is alleen geldig als deze schriftelijk is aangegaan.

Een overheidsinstantie moet in het algemeen binnen zes weken op uw bezwaarschrift beslissen, tenzij de beslistermijn is verlengd. U heeft er recht op binnen redelijke termijn te weten waar u aan toe bent. Is de beslistermijn verstreken zonder dat een beslissing is genomen? Dan kunt u de overheidsinstantie in gebreke stellen. U laat de overheid schriftelijk weten dat de beslistermijn is verstreken en dat u in aanmerking komt voor een dwangsom.

De overheid heeft dan 2 weken de tijd om alsnog te beslissen. Gebeurt dat niet, dan gaat de dwangsom automatisch lopen.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor vergoeding van de kosten die u in verband met de behandeling van het bezwaar heeft moeten maken. Het gaat om een forfaitaire vergoeding voor o.a. de kosten van rechtsbijstand, getuige of deskundige, reis- en verblijfkosten. Een eventuele kostenvergoeding wordt niet automatisch verstrekt. U moet er uitdrukkelijk om verzoeken. Bovendien moet u het verzoek indienen voordat de gemeente op uw bezwaar beslist.

Uw moeder hoeft zich niet meteen neer te leggen bij een afwijzende beslissing van de gemeente. Misschien is de specifieke situatie van uw moeder niet of onvoldoende onderzocht.

Uw moeder kan binnen 6 weken na de beslissing een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. Uw moeder hoeft de procedure niet zelf te voeren. Zij kan een ander machtigen om namens haar bezwaar te maken.

Een beoordeling is niet hetzelfde als een functioneringsgesprek. Een beoordeling is een formele procedure over uw functioneren in het recente verleden. Aan dat functioneren wordt een waardering toegekend. Een functioneringsgesprek is informeler en gaat niet alleen over uw functioneren in het verleden, maar ook over toekomstige ontwikkelingen, door u te behalen resultaten, de relatie met uw werkgever, eventuele scholing en opleiding.

In veel (overheids)organisaties voert men1 of 2 keer per jaar een functioneringsgesprek en wordt een beoordeling doorgaans alleen opgemaakt als daarvoor een aanleiding bestaat. Bijvoorbeeld in geval van een bevordering.

Als uw werkgever nooit met u over uw functioneren heeft gesproken, mag hij u niet ineens vanwege onvoldoende functioneren ontslaan. Uw werkgever moet u tijdig laten weten dat u niet goed functioneert en u helpen om uw functioneren te verbeteren. Uw werkgever moet nagaan of u voldoende scholing heeft gehad om naar behoren te kunnen functioneren. Zo nodig moet hij onderzoeken of herplaatsing op een andere passende functie mogelijk is.

Regelmatig of frequent ziekteverzuim is op zich geen geldige reden voor ontslag. Ontslag is wel mogelijk als u kunt aantonen dat uw medewerker zich zo vaak ziek meldt dat de gevolgen voor uw bedrijf te ernstig zijn. Er zijn verschillende manieren om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, bijvoorbeeld via een procedure bij de kantonrechter vanwege veelvuldig ziekteverzuim. Voor deze procedure heeft u een deskundigenoordeel van UWV nodig. U moet er rekening mee houden dat het ontslagrecht ingrijpend is gewijzigd. Vanaf 1 juli 2015 gelden de nieuwe regels van de Wet werk en zekerheid.

Een tijdelijk contract eindigt in beginsel van rechtswege op de afgesproken datum. Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk als dit van tevoren schriftelijk en voor beide partijen (werkgever en werknemer) is overeengekomen. Heeft u een jaarcontract met een tussentijdsopzegbeding en wil uw werkgever eerder opzeggen? Dan moet hij rekening houden met alle voor opzegging geldende regels, zoals opzegtermijnen en opzegverboden. Een jaarcontract kan dus niet zomaar eerder worden opgezegd.

Ga naar de bovenkant