Juridisch advies bij problemen rond arbeid en ziekte

Voor diverse doelgroepen

Nieuws en actualiteiten

Arbeidszaken

Een werkgever moet bij de beëindiging van de arbeidsverhouding een financiële vergoeding betalen voor niet-opgenomen vakantiedagen. Ook als het dienstverband op initiatief van de werknemer eindigt. Dat is het antwoord van het EU-Hof op vragen van een Oostenrijkse rechter. Het is niet relevant wie het initiatief neemt voor de beëindiging van het dienstverband. Voor het recht op een financiële vergoeding is slechts van belang dat de arbeidsverhouding is beëindigd en dat de werknemer op de einddatum niet alle jaarlijkse vakantiedagen heeft opgenomen waarop hij recht had.

Voor platformwerkers in de EU gaan nieuwe regels gelden. De Europese Commissie stelt een richtlijn voor die platformwerkers betere arbeidsvoorwaarden moet bieden. Het gaat o.a. om chauffeurs, schoonmakers en maaltijdbezorgers die als zelfstandige voor een online platform werken. Als een internetplatform volgens de criteria in de richtlijn als werkgever kwalificeert, krijgen de medewerkers dezelfde rechten als werknemers.

Een werknemer is ten onrechte in de proeftijd ontslagen. Er was namelijk geen sprake van een geldig proeftijdbeding. De rechter concludeert uit de gang van zaken dat er wel een proeftijd is afgesproken, maar dat het beding niet geldig is. Dat komt omdat de werknemer al eerder een proeftijd heeft gehad en daarna bij dezelfde werkgever op een andere functie heeft gesolliciteerd. De werkgever kan niet aantonen dat voor het uitoefenen van de nieuwe functie andere vaardigheden of verantwoordelijkheden vereist zijn. Daarom is het proeftijdbeding nietig en het ontslag onterecht. Omdat sprake is van een onregelmatige opzegging heeft de werknemer recht op een schadevergoeding bovenop de wettelijke transitievergoeding.

ECLI:NL:RBLIM:2022:1524

Werk en gezondheid

Een bedrijf is door de rechter op de vingers getikt voor het “administratief ziek houden” van werknemers. Volgens het verzuimprotocol werden werknemers na een betermelding voor 10% arbeidsongeschikt gehouden om te verhinderen dat een nieuwe periode van loondoorbetaling ontstaat. Deze werkwijze is volgens de rechter in strijd met de wet. Het is niet toegestaan om een werknemer zonder medische reden “administratief ziek” te houden. Een werkgever mag niet naar eigen inzicht bepalen of sprake is van ziekte of herstel. Dat is voorbehouden aan de bedrijfsarts.

Een telefonisch consult met een arts van het UWV is niet altijd voldoende om de arbeidsongeschiktheid te beoordelen. Heeft een betrokkene bezwaar tegen de medische beoordeling? Dan moet alsnog een medisch onderzoek plaatsvinden tijdens een spreekuurcontact met een geregistreerde verzekeringsarts. Tenzij de verzekeringsarts bezwaar en beroep voldoende kan motiveren dat een spreekuurcontact geen toegevoegde waarde heeft vanwege de aard van de klachten en de beschikbare medische informatie. Dit volgt uit jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep (ECLI:NL:CRVB:2021:1491).

Een zieke werknemer is niet verplicht zomaar ander werk te gaan doen. Dat is het oordeel van de rechter in de zaak van een werknemer die na haar ziekmelding meteen bij haar werkgever moest verschijnen om aangepast werk te gaan doen. De re-integratie kan pas starten nadat de bedrijfsarts de ziekmelding heeft beoordeeld. Zolang dat niet is gebeurd, mag de werkgever niet verlangen dat de werknemer ander werk gaat doen. Dit betekent ook dat van werkweigering geen sprake is en dat de werkgever geen deugdelijke grond heeft om de loondoorbetaling stop te zetten.

Overheid en burger

Vanaf 1 mei 2022 geldt de nieuwe Wet open overheid (Woo). Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. Inzicht in het handelen van de overheid is belangrijk. Daarom moet die informatie in principe voor iedereen toegankelijk zijn. En niet alleen als de burger daarom vraagt. De overheid moet informatie ook uit eigen beweging openbaar maken.

Een man heeft een belangrijk bericht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gemist. Het ging om ontbrekende informatie bij een aanvraag om aanvullende bijstand bij zijn AOW-pensioen. SVB heeft het besluit om de aanvraag niet te behandelen alleen verstuurd naar de Berichtenbox van MijnOverheid. Vervolgens is het bezwaarschrift van de man niet-ontvankelijk verklaard omdat het na afloop van de bezwaartermijn is ingediend. De man voelt zich benadeeld door de manier waarop SVB een belangrijk besluit heeft verzonden. Hij krijgt gelijk van de Centrale Raad van Beroep. Als een burger berichten in de Berichtenbox van Mijnoverheid wil ontvangen, moet het bestuursorgaan controleren of de burger een e-mailnotificatie heeft ingesteld. Als dat niet is gecontroleerd moet een bezwaar dat daardoor te laat is ingediend meestal toch worden behandeld. SVB moet het bezwaarschrift van de man alsnog in behandeling nemen. (ECLI:NL:CRVB:2021:2174)

In de Algemene wet bestuursrecht staan de wettelijke termijnen voor het indienen van een bezwaar of beroepschrift tegen een besluit van de overheid. Als een termijn is overschreden wordt een bezwaar- of beroepschrift in beginsel niet-ontvankelijk verklaard. De bestuursrechter controleert de termijnen ambtshalve, ook als daar geen beroep op wordt gedaan. Deze strenge werkwijze is nu losgelaten. De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat de bestuursrechter niet meer uit zichzelf mag toetsen of een bezwaar- of beroepschrift in een voorgaande fase op tijd is ingediend. Hiermee wordt voorkomen dat aan een belanghebbende de toegang tot de bestuursrechter wordt ontzegd als tussen partijen geen discussie bestaat over de tijdigheid van een rechtsmiddel. (ECLI:NL:CRVB:2021:1500)

Neem contact op

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem vrijblijvend contact met ons op
Neem contact op